Serwis używa cookies
DOSKONALENIE  PODSTAW  PROGRAMOWYCH  KLUCZEM  DO  MODERNIZACJI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
ZADANIE
1
ZADANIE
2
ZADANIE
3
ZADANIE
4
ZADANIE
5
ZADANIE
6
ZADANIE
7
ZADANIE
8

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Pełna nazwa dokumentu
Krajowy standard kwalifikacji zawodowych

Potoczna nazwa dokumentu i używany w raporcie skrót
Standard kwalifikacji zawodowych (KSKZ)

Stan prawny dokumentu
Dokument rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podstawę prawną tworzenia w Polsce systemu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), w której określono m.in. (art. 4), że:

„Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności przez:

  • prowadzenie badań i analiz rynku pracy,
  • ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,
  • koordynowanie opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz prowadzenie baz danych o standardach kwalifikacji”.

Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu
Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Schemat a) „Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia”, projekt „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”, nr BDG-V-281-10-MK/05. Projekt realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku rozporządzenia – tytuł ustawy i pełna treść delegacji

Autor dokumentu
Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych są w chwili obecnej opracowaniami autorskimi, nie mają statusu aktów prawnych. W każdym opracowaniu dla zawodu podane są nazwiska autorów, konsultantów, recenzentów, komisji zatwierdzającej.

Data powstania oraz ostatniej nowelizacji:
Pierwszych 8 standardów powstało w latach 1998–2000, w ramach projektu PHARE’98 „Analiza potrzeb szkoleniowych”, z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ze wsparciem Europejskiej Fundacji Kształcenia Zawodowego w Turynie (European Training Foundation – ETF).

Następne 40 standardów kwalifikacji zawodowych powstało w latach 2002–2004 w projekcie PHARE 2000 „Krajowy system szkolenia zawodowego” nadzorowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Kolejne 7 standardów dla zawodów i zakresów pracy występujących w urzędach pracy w ramach kolejnego projektu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy PHARE 2002 „Doskonalenie umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia w dziedzinie wprowadzenia w życie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i uczestnictwa w systemie EURES”.

Następne 200 krajowych standardów kwalifikacji powstało w ramach projektu Departamentu Rynku Pracy: „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006.

Adresat dokumentu
KSKZ mogą być wykorzystywane przez zainteresowane osoby i instytucje do różnych celów, np. poradnictwa zawodowego, dostosowania ofert pracy do kwalifikacji osób poszukujących pracy, oceny „luki kwalifikacyjnej” osób bezrobotnych i poszukujących pracy, opracowania programów staży i praktyk zawodowych w ramach przygotowania zawodowego, przygotowania podstaw programowych kształcenia w zawodzie, programów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Struktura dokumentu
Podstawy prawne wykonywania zawodu
Syntetyczny opis zawodu
Wykaz stanowisk pracy
Wykaz zadań zawodowych
Wykaz składowych kwalifikacji zawodowych
Korelacja między zadaniami zawodowymi a składowymi kwalifikacji zawodowych
Kwalifikacje ponadzawodowe (umiejętności, wiadomości, cechy psychofizyczne)
Specyfikacja kwalifikacji ogólnozawodowych, podstawowych i specjalistycznych dla zawodu

Konsekwencje dokumentu

  • wzrost przejrzystości opisu kwalifikacji na rynku pracy,
  • aktywizacja współpracy przedstawicieli edukacji i rynku pracy podczas projektowania, oceniania i akceptowania KSKZ,
  • możliwość wykorzystywania podczas projektowania dokumentów programowych kształcenia zawodowego.


powrót