Serwis używa cookies
DOSKONALENIE  PODSTAW  PROGRAMOWYCH  KLUCZEM  DO  MODERNIZACJI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
ZADANIE
1
ZADANIE
2
ZADANIE
3
ZADANIE
4
ZADANIE
5
ZADANIE
6
ZADANIE
7
ZADANIE
8

Sprawozdanie z realizacji zadania 3. w I kwartale 2009 roku

26 marca br. odbyło się seminarium rozpoczynające prace nad opracowaniem metodologii grupowania zawodów i wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych składających się na zawód. Celem spotkania była wymiana doświadczeń projektów i instytucji, które zajmują się podobnymi zagadnieniami oraz nakreślenie kierunków dalszych działań w projekcie.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Pracy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE-PIB w Radomiu, Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Badawczo-Rozwojowego Edukacja i Praca, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Akademii Pedagogiki Specjalnej, GHK Consulting,

Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Związku Rzemiosł Polskich, Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Demos Polska i FESTO Didactic.

Na wstępie dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej - Krzysztof Symela nakreślił główne kierunki reformy szkolnictwa zawodowego.

Dr Tomasz Rostkowski z SGH przedstawił zależności kształcenia zawodowego i specyfikacji stanowisk rynku pracy.

Następnie Pani Teresa Żmiejewska-Jędrzejczyk przedstawiła wyniki badań eksperckich, dotyczących grupowania zawodów, przeprowadzonych przez IFIS PAN. Badanie było zrealizowane w ramach projektu: „Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian”.

Dr Ireneusz Woźniak (ITE PIB Radom) poruszył problem modularyzacji podstawy programowej.

Doświadczenia projektu Leonardo da Vinci pt. "Uznawanie Kwalifikacji Pracowników w Polskim przemyśle Budowlanym" zaprezentował dr Michał Butkiewicz z Centrum Badawczo-Rozwojowe Edukacja i Praca.

Ostatnią była prezentacja Pana Macieja Gruzy z IPSiS dotyczyła wyników badań przeprowadzonych w województwie podkarpackim nt. standaryzacji kompetencji zawodowych.

Seminarium zakończyło się dyskusją oraz opracowaniem rekomendacji dotyczących dalszych prac.

Przyjęto następujące ustalenia:

 • Należy przyjąć jedną terminologię wspólną dla wszystkich dokumentów dotyczącą kształcenia zawodowego (słownik pojęć zgodny z terminologią UE). Zestawić pojęcia Unii Europejskiej z pojęciami polskimi.
 • Uczestnikami procesu budowy nowej podstawy programowej powinni być m.in.:
  1. pracodawcy,
  2. przedstawiciele świata akademickiego,
  3. nauczyciele,
  4. przedstawiciele systemu egzaminów zewnętrznych.
 • Założenia struktury nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie:
  1. Wyodrębnienie kwalifikacji zawodowych, powinno nastąpić w oparciu o zadania zawodowe. Pilotażowo warto zastosować także analizę funkcjonalną.
  2. Podstawa programowa powinna być pisana językiem efektów kształcenia (uczenia się) i uwzględniać wymagania egzaminacyjne.
  3. Należy zmniejszyć zbyt duży stopień ogólności zawarty w aktualnej podstawie programowej. Nowa podstawa programowa powinna pozwalać na:
   1. bezpośrednie przeniesienie zapisów do programów nauczania,
   2. wykorzystanie w egzaminowaniu.

  Zaleca się by analizie poddać wszystkie zawody łącznie z „martwymi”, by pokazać zawody szeroko i wąskoprofilowe oraz zwrócić uwagę na zawody regulowane.powrót