Serwis używa cookies
DOSKONALENIE  PODSTAW  PROGRAMOWYCH  KLUCZEM  DO  MODERNIZACJI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
ZADANIE
1
ZADANIE
2
ZADANIE
3
ZADANIE
4
ZADANIE
5
ZADANIE
6
ZADANIE
7
ZADANIE
8

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i weryfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy oraz zgodnie z planowanymi zmianami programowymi i organizacyjnymi w kształceniu zawodowym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecna sytuacja w obszarze edukacji zawodowej wymaga głębokich zmian:

  • tradycyjne kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym nie jest dostosowane do wymogów gospodarki opartej na wiedzy;
  • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wymaga weryfikacji pod kątem wymogów gospodarki opartej na wiedzy;
  • treści kształcenia zawarte w podstawach programowych i programach nauczania dla zawodów są zbyt rzadko aktualizowane;
  • odnotowuje się niedostateczne dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
  • oferta edukacyjna szkół zawodowych, Centrów Kształcenia Praktycznego oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego wymaga uatrakcyjnienia oraz skorelowania z potrzebami rynku pracy;
  • wielu uczniów i słuchaczy ma niedostatecznie ukształtowane umiejętności samodzielnego uczenia się i nawyku ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  • w szkołach zawodowych obserwuje się niezadowalające rozwijanie kompetencji kluczowych (zwłaszcza w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz technicznych, a także kompetencji informatycznych i przedsiębiorczości).

Do realizacji celu konieczna jest aktualizacja i unowocześnienie treści zawartych w podstawach programowych. Nad projektem pracować będą zawodoznawcy, przedstawiciele CKE, OKE i szkół zawodowych. W pracach projektowych zostaną uwzględnione oczekiwania pracodawców względem absolwentów szkół zawodowych.

Szanse na rynku pracy w znacznym stopniu zależą od efektów kształcenia, a więc również od programów opracowanych w oparciu o podstawy programowe. Doskonalenie podstaw programowych będzie miało znaczny wpływ na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy i polepszy jakość kształcenia zawodowego.

Realizacja projektu: 2008-2013


powrót